Chinga Choong, inna, ziroyan
Ditel Chinga Choong toxarkum 9 Խուստուփ

Chinga Choong toxarkum 9 Խուստուփ

Chinga Choong, inna, ziroyan
Ditel Chinga Choong toxarkum 8 Սատանի Կամուրջ

Chinga Choong toxarkum 8 Սատանի Կամուրջ

Chinga Choong, inna, ziroyan
Ditel Chinga Choong toxarkum 7 Նախիջևան

Chinga Choong toxarkum 7 Նախիջևան

Chinga Choong, inna, ziroyan
Ditel Chinga Choong toxarkum 6 Punishment / Պատիժ 02

Chinga Choong toxarkum 6 Punishment / Պատիժ 02

Chinga Choong, inna, ziroyan
Ditel Chinga Choong toxarkum 5

Chinga Choong toxarkum 5

Chinga Choong, inna, ziroyan
Ditel Chinga Choong toxarkum 4 (Lori, Rafting)

Chinga Choong toxarkum 4 (Lori, Rafting)

Chinga Choong, inna, ziroyan
Ditel Chinga Choong toxarkum 3 (Herher, Jermuk)

Chinga Choong toxarkum 3 (Herher, Jermuk)

Ditel Թովմասյաններ / Tovmasyanner # 10 vlog

Թովմասյաններ / Tovmasyanner # 10 vlog

Chinga Choong, inna, ziroyan
Ditel Chinga Choong toxarkum 2 (Taxist, matucox)

Chinga Choong toxarkum 2 (Taxist, matucox)

Ditel Թովմասյաններ / Tovmasyanner # 9 vlog

Թովմասյաններ / Tovmasyanner # 9 vlog

Chinga Choong, inna, ziroyan
Ditel Chinga Choong toxarkum 1 (Aragats, Amberd)

Chinga Choong toxarkum 1 (Aragats, Amberd)

Ditel Թովմասյաններ / Tovmasyanner # 8 vlog

Թովմասյաններ / Tovmasyanner # 8 vlog

Ditel Թովմասյաններ / Tovmasyans # 7 vlog

Թովմասյաններ / Tovmasyans # 7 vlog

Ditel Թովմասյաններ / Tovmasyans # 6 vlog

Թովմասյաններ / Tovmasyans # 6 vlog

Ditel Թովմասյաններ / Tovmasyans # 5 vlog

Թովմասյաններ / Tovmasyans # 5 vlog

Ditel Թովմասյաններ / Tovmasyans # 4 vlog

Թովմասյաններ / Tovmasyans # 4 vlog

Ditel Թովմասյաններ / Tovmasyans # 3 vlog

Թովմասյաններ / Tovmasyans # 3 vlog

Ditel Թովմասյաններ / Tovmasyans # 2 vlog

Թովմասյաններ / Tovmasyans # 2 vlog